برزن

برزن در سال ۲۰۲۰ با طراحی یکی از کوله های جنگ جهانی دوم کار خود را شروع کرد و رفته رفته سعی کرد مسیر خود را با استفادهاز طراحی مینیمال و متریال مورد استقاده از مسیر سراجی سنتی در ایران جدا کند و یکی از اصلی ترین ویژگی های این برند توجه به مد پایدار و توجه به جزئیات به گونه ای است که با در دست گرفت هر محصول بتوان توجه به جزئیات را در آن مشاهده کرد.
برزنجاکارتی برزن مدل 0086035BZN
۳۱٪
برزنجاکارتی برزن مدل 0087046BZN
۳۱٪
برزنجاکارتی برزن مدل 0082003BZN
۳۱٪
برزنجاکارتی برزن مدل 0085022BZN
۳۱٪
برزنجاکارتی برزن مدل 0089005BZN
۳۱٪
برزنکیف کمری برزن مدل 0013015BZN
۲۸٪
برزنکیف دستی برزن مدل 0066010BZN
۲۲٪
برزنکیف کمری برزن مدل 0027046BZN
۲۸٪
برزنکیف کمری برزن مدل 0021011BZN
۲۸٪
برزنکیف رودوشی برزن مدل 0051001BZN
۲۸٪
برزنکیف رودوشی برزن مدل 0055015BZN
۲۸٪
برزنکیف مچی برزن مدل 0045022BZN
۲۲٪
برزنکیف مچی برزن مدل 0046003BZN
۲۲٪
برزنکوله پشتی برزن مدل 0037046BZN
۲۷٪
برزنکوله پشتی برزن مدل 0035022BZN
۲۷٪