کازال

کازال برای اولین بار در سال ۱۹۷۹ بوسیله یک طراح عینک اتریشی به نام کارل زالونی ایجاد شد.نام کازال برگرفته از دو حرف اول نام کوچک و سه حرف از نام فامیلی کارل زالونی است. اولین عینک های آفتابی او بوسیله یک شرکت المانی توزیع شد. موفقیت روز افزون برند کازال بیشتر به دلیل نوآوری، بدست آمده بود. زالونی می‌دانست که مشتریان چه توقعات اضافی بیشتری از عینک‌های آفتابی داشتند. آن‌ها دنبال یک بیانیه بودند. هیچ چیز تاثیرگذارتر از یک مجموعه‌ی خاص از عینک‌ها نیست که باعث شود بتوانید آسوده و راحت، با حیرت به اطراف نگاه کنید.