فیشر
تولیدکننده اتریشی پوشاک ورزشی و ملزومات اسکی است. این برند از سال 1924 تاکنون به طور مستمر تولید داشته است.
فیشر
مژه مصنوعی فیشر کد 025
۳۰٪