بوش

برند بوش یک برند آلمانی است که از سال 1960 در تهیهی مواد غذایی مناسب برای حیوانات خانگی فعال بوده است. غذاهای این برند از مواد اولبهی اختصاصی تهیه میشوند. در ساخت غذاهای این برند از هیچ نوع پروتئین گیاهای استفاده نشده است. به علاوه کمپانی بوش استفاده از مواد اولیهی به عمل آمدهی ژنتیکی را نیز در ساختههای خود ممنوع میداند. در ساخت غذاهای این برند از رنگهای شیمیایی و طعمدهندهها استفاده نشده است. در غذاهای این برند از گوشت به عنوان مادهی اولیهی اصلی استفاده میشود.
متاسفانه کالایی با شرایط مورد نظر شما موجود نیست
متاسفانه کالایی با شرایط مورد نظر شما موجود نیست