فیلیپس
ماشین اصلاح  موی بدن فیلیپس مدل 3010
۷٪
وی جی ار
ست ماشین اصلاح مو بدن وی جی ار مدل V-175
۱۱٪
آی جیمی
ست ماشین اصلاح آی جیمی مدل GM-853
۹٪
رمینگتون
ماشین اصلاح بدن رمینگتون مدل  BHT2000A
۹٪
جیمی
ست ماشین اصلاح جیمی مدل 6171
۲۵٪
اصلاح موی بدن آقایان