با لباس‌ها برای زمین

انتخابی برای آینده زمین

مد پایدار، سازوکاری است که زمین و زیست سبز موجودات در آن برایش اهمیت دارد. سبکی خاص در طراحی و تولید پوشاک که بر پایه مبانی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی شکل گرفته است.
الگوی مصرفی‌ آگاهانه که ما را در یادگار گذاشتن زمین سبز برای نسل‌های بعد یاری می‌کند. در این بخش کالاهایی قرار دارند که طی یک فرآیند تخصصی بررسی شدند؛ کالاهایی که مواد اولیه استفاده شده در آنها و فرآیند تولیدشان با الگوهای محیط زیستی سازگاری بیشتری دارد. در این مسیر شما هم با انتخاب و خریدی آگاهانه می‌توانید در آینده‌ای سبز برای زمین نقش داشته باشید.

آشنایی بیشتر با مدپایدار