حراج میان فصلدرساال سی وایکیکی
سوییشرت و هودی دخترانهسوییشرت و هودی مردانه
سوییشرت و هودی زنانهسوییشرت و هودی پسرانه