افتخار
اﻓﺘﺨﺎر، ﺑﺮﻧﺪی ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﺮم و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎتﭼﺮﻣﯽ، دﮐﻮری‌ﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ و ﭼﻮﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ، دﮐﻮری‌ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ، اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺎک، ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ ﭼﺮﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ.
افتخار
استند آرایشی افتخار کد BHG1031-W
۱۹٪
افتخار
استند آرایشی افتخار کد BHG1030-W
۱۱٪
افتخار
استند آرایشی افتخار کد BHG1021-W
۲۰٪
افتخار
استند آرایشی افتخار کد BHG1031
۱۴٪
افتخار
استند آرایشی افتخار کد BHG1020
۹٪