نیوتیس

نیوتیــس نگاهــی نــو بــه ســلامتی و زیبایــی شماســت. نــام نیوتیــس برگرفتــه از تازگــی طبیعــت اســت. ماننــد درخــت تیــس کــه بــا گل هــای ســرخ و زیبایــش، دل هــر بیننــده ای را تــازه می کنــد. محصــولات نیوتیــس تحــت لیســانس آزمایشــگاه لاروش کانــادا بــا اســتفاده از خــواص گیاهــان بــه ویــژه میــوه هــا پوســت شــما را تغذیــه کــرده و لطافــت آن را تامیــن می کننــد. هــدف مــا تامیــن ســلامتی، جاودانــه کــردن زیبایــی و حفاظــت از جوانــی شماســت.