زی موی

زی برندی پارسی است. شفاف و راستین به معنی زیستن، جان و حیات. این نام دستچینی ست از درخت زندگی. داستان برند، قصه ای ست اسطوره ای که از معجزه و خیال سخن می گوید، بر پایه “زیبایی نهفته در آفرینش”. گویای این حقیقت که درعمق خلقت هر موجود و جنبنده ای میتوان زیبایی را یافت. مانند بازتاب زیبایی پری در آب و آیینه. زی باور دارد انسان همانطور که هست زیباست. این سرشت ماست: خود را آنگونه که هستی دوست بدار، آیینه را باور کن. زی برندی با استانداردهای بالا و دارای کیفیتی قابلِ رقابت با برندهای نامی و برگزیده ست. محصولی که با سربلندی ایرانیست. طراحیِ به روز، آراسته به کلام و شعرپارسی، هدیه ایست به پارسی زبانان و ایران دوستان. تداوم کیفیت، پایه اصلی این برند است که نشانگر احترام ما به مصرف کننده می باشد.