های-تکماساژور های-تک مدل HI-SM120
۲۲٪
های-تککمربند لاغری های-تک مدل HI-Bm114
۱۷٪
های-تکمچ بند هوشمند هایتک مدل HI-FT90
۱۰٪
های-تکترازو دیجیتال هایتک مدل HI-DS42-M
۲۰٪
های-تکترازو دیجیتال هایتک مدل HI-DS42-E
۱۴٪
های-تکترازو دیجیتال هایتک مدل HI-DS42-C
۱۹٪
های-تکترازو دیجیتال هایتک مدل HI-DS42-B
۱۹٪
های-تکترازو دیجیتال هایتک مدل HI-DS42-A
۱۷٪
های-تککمربند لاغری هایتک مدل HI-BM114
۱۷٪
های-تکترازو دیجیتال هایتک مدل HI-DS42-J
۱۳٪