جویل

با اعتقاد بر مد گرایی و تامین نیاز های به روز بازار بر اساس تغییرات صنعت آرایشی است .تولید محصولات این برند با در نظر داشتن فاکتور سلامت و همچنین کیفیت بالادر رنگبندی های متنوع به بازار عرضه شده است.
جویلرژ لب مایع جویل شماره JR291
۲۳٪
جویلرژ لب مایع جویل شماره JR289
۲۰٪
جویلرژ لب مایع جویل شماره JR287
۱۴٪
جویلرژ لب مایع جویل شماره JR286
۴۳٪
جویلرژ لب مایع جویل شماره JR283
۱۱٪
جویلرژ لب مایع جویل شماره JR281
۲۷٪
جویلرژ لب مایع جویل شماره JR280
۱۵٪
جویلرژ لب مایع جویل شماره JR277
۲٪
جویلرژ لب مایع جویل شماره JR273
۱۵٪
جویلرژ لب مایع جویل شماره JR266
۳٪
جویلرژ لب مایع جویل شماره JR264
۲۶٪
جویلرژ لب مایع جویل شماره JR261
۱۴٪
جویلرژ لب مایع جویل شماره JR252
۶٪