طائمه

برند طائمه درتیر ماه سال۱۳۹۸ ‌ در زمینه‌ی طراحی ‌و تولید پوشاک فعالیت خود را آغاز نمود. این برند در راستای پیشبرد‌ اھداف خود کھ کارآفرینی و شناساندن سلیقه‌ی ایرانی در بازارھای جھانی است، با ایجاد کارگاه تولیدی فعالیت خود را ادامه داده و این برند شامل: لباس‌زیر، لباس راحتی خانه و بیرون و .. اشاره کرد.